GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI VE GÜNDEM

GİRESUN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Birliğimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2017 Pazar günü saat 10:00’da “Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi 19 Eylül İlköğretim Okulunda” aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte 09.04.2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

     Talat ÇETİNER Reha SARIDOĞAN Yakup KÖSE

Birlik Yön. Kurl. Başk.     Birlik Yön. Kurl. Başk. Yrd.     Sekreter

Yunis AKKUŞ Adem ÖNAL

       Üye               Üye

GÜNDEM
 1. Yoklama ve açılış,
 2. Divan Başkanlığı seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Gündemin okunması ve Başkanın açılış konuşması,
 5. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
 6. 2014, 2015, 2016 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 7. Bakanlık tarafından hazırlanan Ana sözleşmenin intibakının görüşülerek karara bağlanması,
 8. Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi,
 9. Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının görüşülmesi,
 10. Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili motorlu araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 14. Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tesbit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 15. Yıllık ıslah bedelinin genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 16. Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
 17. 2017-2018 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,
 18. Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 19. Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi,
 20. Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,
 21. Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,
 22. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
 23. Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 24. Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 25. İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 26. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 27. Birliğin şirket veya iktisadi işletme kurması ve kurulan şirket veya iktisadi işletmenin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi, motorlu hizmet aracı tahsis edilmesi, her türlü demirbaş tahsis edilmesi, personel görevlendirilmesi vb. her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 28. Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket, iktisadi işletme adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 29. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, DOKAP Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 30. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 31. Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 32. Birlik nakit durumu uygun olmaması nedeni ile tahakkuk eden veya edecek, ödenen veya ödenecek olan gecikme zamlarının muhasebeleştirilmesi ve ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 33. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,
 34. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,
 35. Dilek ve temenniler,
 36.   Kapanış,