Yönetmelikler

 1. Çiftlik      hayvanlarının refahına ilişkin yönetmelik

 2. Sığır vebası,      koyun ve keçi vebası, domuzların veziküler hastalığı, mavi dil hastalığı,      geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun keçiçiçeği, veziküler      Stomatitis, sığırların nodüler ekzantemi, Afrika domuz vebası, klasik      domuz vebası ve rift vadisi hummasına karşı korunma ve mücadele      yönetmeliği

 3. Hayvanların      Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

 4. Hayvan Satış      Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında      Yönetmelik

 5. Sperma, Ovum      ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında      Yönetmelik

 6. Hayvan      Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair      Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 7. Hayvanların      Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri      Yönetmeliği

 8. Hayvan      Hastanesi Yönetmeliği

 9. Hayvan ve      ürünlerin ülkeye girişinde ön bildirim ve veteriner kontrollerine dair      yönetmelik

 10. Yurt içinde      canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri hakkında yönetmelik

 11. Canlı      hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların      kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere dair yönetmelik (17      Aralık 2011, sayı: 28145)

 12. Suni      Tohumlama, Tıbbi Tohumlama ve Embriyo Transferi Faliyetleri Hakkında      Yönetmelik

 13. Hayvanlarda      Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkındaki Yönetmelik (05.12.2011 tarihli      ve 28133 sayılı Resmi gazete)

 14. Sığır Cinsi      Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği

 15. Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve      Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 16. Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği

 17. Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve      Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

 18. Sığır Cinsi Hayvanlarının Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi      Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 19. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 20. Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve      Ürünlerininİthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair      Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 21. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22. Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında      Yönetmelik

 23. Gıda ve Yem      Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı,      İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik      Yapılmasına Dair Yönetmelik

 24. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte      Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 25. Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği

 26. Sığır Bovine Tüberküloz Yönetmeliği

 27. Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

 28. Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri      Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29. 26.4      2008/26858 Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usûl Ve Esaslar Hakkında      Yönetmelik

 30. Tarımsal Üretici      Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 31. Ziraat      Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik

 32. Tarım ve      Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni      Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve      Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları      Hakkında Yönetmelik

 33. Islah Amaçlı      Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte      Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 34. Tarım ve      Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin      Yönetmelik

 35. Hayvancılık      İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair      Yönetmelik

 36. Islah Amaçlı      Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 87      nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 37. Suni      Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul      ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 38. Suni      Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul      ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 39. Hayvan      Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

 40. Sığır Cinsi      Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

 41. Hayvan Islahı      Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 42. Hayvan Gen      Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

 43. Embriyo ve      Sperma Üretim Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında      Yönetmelik

 44. Islah Amaçlı      Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 45. 2005/8503      Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

 46. 2005/8378      T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime      Yönelik Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

 47. 2004/7299      Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına      İlişkin Karar

 48. 2004/6840      Üreticilerin Üretime Yönelik İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla T.C.      Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Düşük Faizli, Azami      12 Ay Vadeli İşletme Kredisi Kullandırılması ile Tarımsal Üretimin      Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat      Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik      Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırıl masına İlişkin Karar

 49. 2003/6672      Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına      İlişkin Karar

 50. 2003/5513      Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına      İlişkin Karar

 51. 2001/3170      Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına      İlişkin Karar